• Ing. Karel Dusbaba

    Odborná prax:18 let

    Výber referencie:Kapacitné posúdenie OK Průmyslová v Mladej Boleslavi

    Ing. Karel Dusbaba

Software
technológie


PTV traffic mobility logistics - Visum | Vissim

Auto CAD

Dopravné inžinierstvo

Ponúkame:

Ekonomické, detailné a prehľadné riešenie | zrozumiteľnú prognózu vývoja dopravy

Hlavné výhody:

Ideálny výstup pre plánovanie cestnej siete - vedenie trasy, kategórie komunikácií | Realistické podklady pre posudzovanie kapacity ciest a križovatiek | Prehľadné materiály pre posúdenie realizovateľnosti stavieb

Dopravné modelovanie:

Vstupy:

dopravná sieť existujúca aj navrhovaná | intenzita dopravy | skladba dopravného prúdu

Výstupy:

pentlogram intenzít pre rôzne varianty | porovnanie zmien dopravy medzi variantami

Využitie:

prognóza vývoja dopravy na cestnej sieti pre rôzne scenáre | podklady pre plánovanie cestnej siete, pre posudzovanie kapacity ciest a križovatiek, posudzovanie realizovateľnosti stavieb | vstup pre mikrosimuláciu

Mikrosimulácia:

napodobenie reálnej dopravnej situácie na zadanej cestnej sieti

Vstupy:

údaje o dopravnej sieti vo veľkej podrobnosti | intenzity dopravy a skladba dopravného prúdu | pravidlá chovania jednotlivých účastníkov dopravy

Výstupy:

video | textové výstupy - časové zdržanie, dĺžka radov pred križovatkami

Využití:

Doplnok k posúdeniu kapacity križovatiek a medzikrižovatkových úsekov, posudok signálneho plánu svetelne riadených križovatiek, scenáre preferencie dopravy - MHD, cyklisti, vplyv prechodných dopravných opatrení, vplyv nových stavieb - parkoviská, obchodné centrá | Podklady pre dynamické riadenie dopravy v pruhoch, pre optimalizáciu tvaru mimoúrovňových a okružných križovatiek | Stanovenie zdržania vodičov a dĺžky radov na križovatkách | Prezentácia neobvyklých riešení | Dáta pre vizualizáciu stavieb, dáta pre posudky realizovateľnosti stavieb

zavrieť